Οι ολοκληρωμένες υπηρεσίες εκπαίδευσης που προσφέρει η INTERFACE, αποσκοπούν στην ικανοποίηση των αναγκών που σχετίζονται με την αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού της εργασίας αλλά και του επαγγελματικού και οργανωτικού επιπέδου των επιχειρήσεων, και ταξινομούνται ως εξής:

 • Επιχειρησιακή Κατάρτιση
  Η INTERFACE με την πολυετή εμπειρία της στην Δια Βίου Επαγγελματική Κατάρτιση και με στόχο την αναβάθμιση των γνώσεων και δεξιοτήτων του Ανθρώπινου Δυναμικού αλλά και την βελτίωση των προϋποθέσεων βιωσιμότητας των Επιχειρήσεων με ευέλικτη προσαρμογή τους στις διαρκώς μεταβαλλόμενες εξωτερικές συνθήκες, σχεδιάζει και παρέχει ειδικά για κάθε επιχείρηση, κατάρτιση προσαρμοσμένη στις ιδιαίτερες ανάγκες της εκάστοτε οργανωτικής μονάδας και των εργαζόμενων της. Τα προγράμματα αυτά μπορούν να χρηματοδοτηθούν εντασσόμενα στο ΕΣΠΑ καθώς και από το ΛΑΕΚ του ΟΑΕΔ, εφόσον πληρούνται οι απαραίτητες προϋποθέσεις.
  Παρέχει δε ολοκληρωμένη συμβουλευτική και διαχειριστική υποστήριξη στις Επιχειρήσεις και τους Οργανισμούς για την ένταξή τους σε επιδοτούμενα και αναπτυξιακά έργα (Ολοκληρωμένα Σχέδια) καθώς και υλοποίηση των προγραμμάτων κατάρτισης στα προσαρμοσμένα θεματικά αντικείμενα των έργων αυτών.
 • Επιδοτούμενη Κατάρτιση Ανέργων και Εργαζομένων
  Η INTERFACE ως Πιστοποιημένο Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ.) Εθνικής Εμβέλειας, σχεδιάζει, αναλαμβάνει και υλοποιεί Προγράμματα Κατάρτισης Ενηλίκων (Άνεργων και Εργαζομένων) συγχρηματοδοτούμενα από το ΕΚΤ και Εθνικούς Πόρους, σε τρία παραρτήματα νέων σύγχρονων κτιριακών εγκαταστάσεων στις πόλεις Αθήνα, Πάτρα και Ιωάννινα αλλά και σε συνεργαζόμενους εκπαιδευτικούς οργανισμούς σε όλη την Ελλάδα.
 • Πιστοποιημένη Κατάρτιση
  Η INTERFACE ως εξουσιοδοτημένο εξεταστικό κέντρο, μέσω των προγραμμάτων κατάρτισης και τη διαδικασία εξετάσεων, δίνει τη δυνατότητα στους καταρτιζόμενους να οδηγούνται στην απόκτηση αναγνωρισμένων τίτλων Πιστοποίησης.
 • Εξειδικευμένα Σεμινάρια Βραχυχρόνιας και Μακροχρόνιας Διάρκειας
  Η INTERFACE οργανώνει και υλοποιεί εξειδικευμένα σεμινάρια, σε ένα εύρος σύγχρονων και επίκαιρων θεμάτων, τα οποία απευθύνονται σε στελέχη επιχειρήσεων ή σε ενδιαφερόμενους που επιθυμούν να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους. Εξειδικεύεται δε στην διοργάνωση και υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης σε ERP προϊόντα της ALTEC SOFTWARE που οδηγούν σε Πιστοποίηση.
 • Συμμετοχή σε έργα Μεγάλης Κλίμακας
  Η INTERFACE συνεργάζεται με Εταιρείες που αναλαμβάνουν έργα Ολοκληρωμένων Συστημάτων Πληροφορικής από τον Δημόσιο και ευρύτερο Δημόσιο Τομέα αναπτύσσοντας και υλοποιώντας ως υπεργολάβος τις δράσεις κατάρτισης.
 • Συμμετοχή σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα
  Η INTERFACE συμμετέχει ως συντονιστής ή εταίρος σε Κοινοτικές Πρωτοβουλίες και Αναπτυξιακές Συμπράξεις αναλαμβάνοντας δράσεις στους τομείς της Κατάρτισης, της Συμβουλευτικής, της Δημοσιότητας και της Προώθησης στην Απασχόληση.
 • Συμβουλευτικές Υπηρεσίες
  Η INTERFACE, με το εξειδικευμένο στελεχιακό δυναμικό της αλλά και με την υποστήριξη του δικτύου των εξωτερικών συνεργατών της, έχει τη δυνατότητα να παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες σε ένα ευρύ φάσμα επιχειρησιακών λειτουργιών που σχετίζονται με το θέμα της ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού και της αφομοίωσης των νέων τεχνολογιών της πληροφορικής και της επικοινωνίας.
 • Προώθηση στην Απασχόληση
  Η INTERFACE με το δομημένο σύστημα υπηρεσιών στήριξης των καταρτιζομένων που διαθέτει, εξασφαλίζει την καίρια και αποτελεσματική σύνδεση τους με την αγορά εργασίας τόσο κατά τη διάρκεια των προγραμμάτων κατάρτισης όσο και με το πέρας αυτών.
 • Έρευνες-Μελέτες & Επιμορφωτικό Υλικό
  Η INTERFACE στο πλαίσιο Δράσεων Κατάρτισης εκπονεί έρευνες – μελέτες που αφορούν τις ανάγκες της σύγχρονης κοινωνίας και αγοράς. Στο πλαίσιο των νέων διαδικασιών εκπαίδευσης αναπτύσσει δε και αναπαράγει επιμορφωτικό υλικό το οποίο διανέμεται για τον εμπλουτισμό γνώσεων των εκάστοτε επωφελούμενων.
 • Διοργάνωση Ημερίδων και Συνεδρίων
  Η INTERFACE διοργανώνει ημερίδες και συνέδρια σε τομείς Επιστήμης και Τεχνολογίας καθώς και στο πλαίσιο των ενεργειών Ενημέρωσης-Δημοσιότητας των έργων κατάρτισης για την ανάδειξη, την πληροφόρηση, την ευαισθητοποίηση και την διάχυση των αποτελεσμάτων αυτών.