Η εταιρία ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α.Ε. με το διακριτικό τίτλο INTERFACE BUSINESS & INFORMATION TRAINING S.A. ιδρύθηκε το 1994 ως θυγατρική εταιρία του Ομίλου ALTEC. Δραστηριοποιείται στον τομέα της Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης με στόχο την παροχή υψηλού επιπέδου εκπαιδευτικών υπηρεσιών με παράλληλη διαχείριση και διάχυση της γνώσης. Παρέχει ολοκληρωμένες ευκαιρίες δια βίου εκπαίδευσης και ανάπτυξης των γνώσεων και των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού, ώστε να διασφαλίζεται τόσο η προοπτική της απασχόλησής του όσο και η προοπτική της ένταξης και συμμετοχής του στη σύγχρονη κοινωνία.

Η INTERFACE είναι πιστοποιημένη από το 1998 για το σύνολο των προσφερόμενων υπηρεσιών της από τον «Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού» (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π) – με κωδικό πιστοποίησης 11101068 και εξειδικεύεται στα ακόλουθα θεματικά πεδία:

 • Επαγγέλματα Περιβάλλοντος
 • Επαγγέλματα Υγείας & Πρόνοιας
 • Επαγγέλματα Πολιτισμού και Αθλητισμού
 • Παιδαγωγικά Επαγγέλματα
 • Επαγγέλματα Οικονομίας & Διοίκησης
 • Επαγγέλματα Πληροφορικής
 • Επαγγέλματα Τουριστικά & Παροχής Υπηρεσιών
 • Αγροτικά Επαγγέλματα
 • Επαγγέλματα Τεχνικά και Μεταφορών

 

Σε ένα περιβάλλον συνεχών αλλαγών στις δομές και στις λειτουργίες των επιχειρήσεων, η INTERFACE μέσω της έντονης δραστηριοποίησής της στο χώρο της Επαγγελματικής Κατάρτισης, αναπτύσσει καινοτόμα εκπαιδευτικά προγράμματα, μεθόδους και εργαλεία, καταρτίζει το ανθρώπινο δυναμικό και συνδράμει τις επιχειρήσεις στην υιοθέτηση και αφομοίωση σύγχρονων τεχνολογιών και μεθόδων διοίκησης.

Η μεγάλη εμπειρία των στελεχών της INTERFACE, αλλά και οι συνεργασίες της με τους μεγαλύτερους διεθνείς εκπαιδευτικούς και τεχνολογικούς φορείς, εξασφαλίζουν:

 • Πλήρη επιστημονική εξειδίκευση και γνώση
 • Ολοκληρωμένη διαχείριση και διάχυση της γνώσης
 • Ποιότητα υπηρεσιών
 • Υψηλού επιπέδου διδακτικό και ερευνητικό προσωπικό, με μεγάλη εξειδίκευση και πολυετή εκπαιδευτική και επαγγελματική εμπειρία
 •  Έγκαιρη και άμεση πρόσβαση σε τεχνολογίες αιχμής
 • Ειδική τεχνογνωσία αναφορικά σε εκπαιδευτικές μεθόδους και εργαλεία
 • Προγράμματα απόλυτα εναρμονισμένα με τις προδιαγραφές των πιο γνωστών Διεθνών Εκπαιδευτικών και Εξεταστικών Κέντρων
 • Ευρύ φάσμα εκπαιδευτικών θεμάτων, καθώς και δυνατότητα οργάνωσης εξειδικευμένων σεμιναρίων, προσαρμοσμένων στις ιδιαίτερες απαιτήσεις και ανάγκες της κάθε επιχείρησης ή οργανισμού
 • Σχεδιασμό και διαχείριση Εθνικών και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων
 • Ανάπτυξη Τεχνογνωσίας γύρω από Νέες Επαγγελματικές Ειδικότητες με στόχο την απόκτηση των αναγκαίων επαγγελματικών γνώσεων και δεξιοτήτων
 • Υλοποίηση καινοτόμων τεχνολογικά προϊόντων και υπηρεσιών τηλεκπαίδευσης (e-learning), μέσα από διαδικασίες ολοκλήρωσης νέων τεχνολογιών με υλικό, μεθόδους και εκπαιδευτικά προϊόντα
 • Κάλυψη αναγκών στελέχωσης των επιχειρήσεων με καταρτισμένο Ανθρώπινο Δυναμικό
 • Εξειδίκευση και επανειδίκευση του Ανθρώπινου Δυναμικού για την ένταξη ή την επανένταξη του στην αγορά εργασίας.
 • Προώθηση στην Απασχόληση με εφαρμογή των ίσων ευκαιριών για όλους

Σήμερα η INTERFACE, με ανανεωμένο το διοικητικό της σχήμα, υπόσχεται μια ολοκληρωμένη αντιμετώπιση των πολυσύνθετων και συνεχώς εξελισσόμενων αναγκών προσαρμογής στο πλαίσιο της παγκοσμιοποίησης, δίνοντας έμφαση στην αναβάθμιση και πιστοποίηση επαγγελματικών προσόντων του Ανθρώπινου Δυναμικού εξασφαλίζοντας του ταυτόχρονα αυτοπεποίθηση και επαγγελματική επάρκεια.