Προγράμματα Κατάρτισης

ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ  ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ

ΑΠΟ ΤΗΝ INTERFACE A.E.
 

Η INTERFACE Α.Ε. (εταιρεία του Ομίλου ALTEC) παρέχοντας ολοκληρωμένες ευκαιρίες δια βίου κατάρτισης και προώθησης στην απασχόληση, προτίθεται να υλοποιήσει στις πόλεις Αθήνα & Πάτρα και στο πλαίσιο της Δράσης «ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ» του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας, Γ.Γ. Διαχείρισης Κοινοτικών & Άλλων Πόρων, Ε.Υ.Ε. συγχρηματοδοτούμενων ενεργειών ΕΚΤ, Επιδοτούμενα Προγράμματα Κατάρτισης με Τίτλους:

       ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ  ΣΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ:

 • SUPPORT ΣΕ ΕΜΠΟΡΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ ΚΑΙ ERP
 • WEB DEVELOPMENT
 • ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ Η/Υ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

 
        ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΣΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ-ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ:

 • ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ
 • ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ – ΣΤΕΛΕΧΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
 • ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
 • ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
 • ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ
 • ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΚΛΑΔΩΝ
 • ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

 

Τα Προγράμματα Κατάρτισης περιλαμβάνουν:

       α) θεωρητική κατάρτιση 100 ωρών στις σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις της INTERFACE,
       β) Πρακτική άσκηση σε γνωστές επιχειρήσεις του Ιδιωτικού Τομέα με αντίστοιχα αντικείμενα, διάρκειας 420 ωρών (έως 4 μήνες)
       γ) Υπηρεσίες υποστήριξης κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης.
 

Οφέλη για τους Συμμετέχοντες:

 • 2.530,00€ εκπαιδευτικό επίδομα για τους αποφοίτους ΑΕΙ/ΤΕΙ (600,00€ για την θεωρητική κατάρτιση και 1.930,00€ για την πρακτική άσκηση).
 • 2.280,00€ εκπαιδευτικό επίδομα για τους αποφοίτους δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (600,00€ για την θεωρητική κατάρτιση και 1.680,00€ για την πρακτική άσκηση).
 • Ιατροφαρμακευτική κάλυψη και πρόσθετη ασφαλιστική κάλυψη έναντι κινδύνου, ατυχήματος κ.λπ. για όλη τη διάρκεια της απασχόλησης.
 • Απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας σε σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον

 

Πληροφορίες και Δηλώσεις Συμμετοχής:

Οι ωφελούμενοι της Δράσης είναι Άνεργοι Νέοι ηλικίας 18 έως 29 ετών απόφοιτοι ΑΕΙ/ΤΕΙ και απόφοιτοι υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας & μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
Η INTERFACE αναλαμβάνει όλη τη διαδικασία από την αίτηση υπαγωγής των ωφελούμενων στη δράση, τη θεωρητική τους κατάρτιση και την τοποθέτησή τους για πρακτική άσκηση στις σημαντικότερες επιχειρήσεις στο χώρο τους.

.
Για πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την INTERFACE Α.Ε.:
 

 • ΑΘΗΝΑ, Αλκμήνης 36-38,  Τηλ. Επικοινωνίας:  2104855000
 • ΠΑΤΡΑ Αυλίδος 35, Τηλ. Επικοινωνίας: 2610461700