Εκπαιδευτικό Υλικό - Έρευνες & Μελέτες

Η INTERFACE ως οργανισμός διαχείρισης και προαγωγής της γνώσης ακολουθεί πολιτική συνεχούς δραστηριοποίησης, σχεδιάζοντας και συντονίζοντας ερευνητικές μελέτες με κύριο προσανατολισμό τα ακόλουθα θεματικά πεδία: Επαγγέλματα Οικονομίας & Διοίκησης, Πληροφορικής, Υγείας & Πρόνοιας, Περιβάλλοντος, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Τουριστικά και Παροχής Υπηρεσιών, Αγροτικά, Παιδαγωγικά, Τεχνικά και Μεταφορών.

Βασικός στόχος της εταιρείας είναι η αύξηση του αποθέματος γνώσης και η χρήση αυτού του αποθέματος στην ανάπτυξη νέων εκπαιδευτικών εφαρμογών και στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών.

Μέσα στα πλαίσια των προγραμμάτων που υλοποιούνται τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο σχεδιάζεται και παράγεται εκπαιδευτικό υλικό και διεξάγονται έρευνες με βάση τις οποίες εκπονούνται μελέτες που διαπραγματεύονται θέματα και ανάγκες της σύγχρονης κοινωνίας και αγοράς, επιδιώκοντας τους ακόλουθους στόχους:

 • Την υιοθέτηση τεχνολογικών καινοτομιών που θα διευκολύνουν τη συνεχή επανεκπαίδευση και τη δια βίου εξ αποστάσεως επιμόρφωση
 • Τον σχεδιασμό, ανάπτυξη και εφαρμογή ευφυών συστημάτων εξατομίκευσης της μάθησης
 • Την ανάπτυξη συστημάτων και εργαλείων αποτύπωσης, διαχείρισης και διάχυσης της γνώσης στο εργασιακό περιβάλλον
 • Την εφαρμογή νέων επιχειρηματικών μοντέλων ηλεκτρονικού επιχειρείν
 • Την ανάπτυξη καινοτόμων τεχνολογικά προϊόντων και υπηρεσιών τηλεκπαίδευσης (e-learning) μέσα από διαδικασίες ολοκλήρωσης νέων τεχνολογιών με υλικό, μεθόδους και εκπαιδευτικά προϊόντα
 • Τον σχεδιασμό, ανάπτυξη και εφαρμογή ολοκληρωμένων συστημάτων ανάλυσης αναγκών εκπαίδευσης, σχεδίασης υλοποίησης και αξιολόγησης εκπαιδευτικών προγραμμάτων και σεμιναρίων
 • Τον σχεδιασμό, ανάπτυξη και εφαρμογή ολοκληρωμένων συστημάτων αναγνώρισης των αναγκών της τοπικής αγοράς εργασίας και προώθηση των ανέργων στις κατάλληλες θέσεις

Συνοπτική περιγραφή ερευνών που έχουν διεξαχθεί, εκπαιδευτικού υλικού και μελετών που έχουν εκπονηθεί:

Τίτλος Επιμόρφωση Στελεχών Διοίκησης της Εκπαίδευσης
Γλώσσα Ελληνική
Ημερομηνία Έκδοσης 2008
Σελίδες 672 (Α' και Β' τόμος) και CD-ROM
Σύντομη Περιγραφή

«Το εκπαιδευτικό υλικό εκπονήθηκε στο πλαίσιο της πράξης Επιμόρφωση Στελεχών Διοίκησης της Εκπαίδευσης του Μέτρου 2.1 του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, για 800 επιμορφούμενα στελέχη της Διοίκησης της Εκπαίδευσης του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΥΠΕΠΘ). Υλοποιήθηκαν 37 προγράμματα κατάρτισης 52 ωρών έκαστο (41.600 μαθητοώρες) στις πόλεις Αθήνα, Πάτρα, Ιωάννινα, Ηράκλειο, Θεσσαλονίκη και Λάρισα.
Οι Θεματικές Ενότητες που αναπτύχθηκαν είναι οι εξής:

 1. Εκπαιδευτική Νομοθεσία
 2. Γενικές Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης της Εκπαίδευσης
 3. Διαχείριση Ανθρώπινων Πόρων στο χώρο της Εκπαίδευση
 4. Συμμετοχή της Δημόσιας Διοίκησης για την Επίτευξη Εκπαιδευτικών Στόχων
 5. Διαδικασίες Ανάθεσης Συμβάσεων Δημοσιών Έργων Υπηρεσιών και Προμηθειών
 6. Βασικές Αρχές που διέπουν το Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης
 7. Κριτήρια Ποιότητας της λειτουργίας των Δημοσίων Υπηρεσιών και ειδικότερα αυτών που σχετίζονται με την Εκπαίδευση (Διοίκηση Ολικής Ποιότητας)
 8. Εκσυγχρονισμός της Δημόσιας Διοίκησης
 9. Παιδαγωγική αξιοποίηση των τεχνολογιών της πληροφορίας και επικοινωνιών»
 
Τίτλος Επιχειρηματικά σχέδια οργάνωσης, λειτουργίας και ανάπτυξης μικροπίστωσης γυναικών και πολυδύναμων κέντρων - οδηγός μοντέλων διοίκησης επιχειρήσεων τρίτου τομέα καθώς και σύστημα πιστοποίησης και ποιότητας κοινωνικών επιχειρήσεων
Γλώσσα Ελληνική
Ημερομηνία Έκδοσης 2003
Σελίδες 92
Σύντομη Περιγραφή

Η παραπάνω μελέτη εκπονήθηκε στο πλαίσιο του έργου Γυναικεία Επιχειρηματικότητα και Διαπεριφερειακό Σύστημα Υποστήριξης Κοινωνική Οικονομία - «DIONI II» του Ε.Π. της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας EQUAL.

«Στο πλαίσιο της μελέτης αναπτύχθηκαν ζητήματα ίσων ευκαιριών, τομείς που παρατηρούνται ανισότητες σε βάρος των γυναικών, προβλήματα γυναικείων επιχειρήσεων- χρηματοδοτικά προγράμματα-προτάσεις, αγροτική ανάπτυξη και γυναίκες»

 
Τίτλος ΛΙΘΟΣ, Λαϊκή αρχιτεκτονική διασυνοριακού χαρακτήρα «Η πέτρα από την Ήπειρο μέχρι την Σκόδρα»
Γλώσσα Ελληνικά και Αλβανικά
Ημερομηνία Έκδοσης 2000 - 2001
Σύντομη Περιγραφή

Στο πλαίσιο της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας Interreg II - Πρόγραμμα ΛΙΘΟΣ «Η πέτρα από την Ήπειρο μέχρι την Σκόδρα» που είχε περιοχή εφαρμογής την Ήπειρο και την Νότια Αλβανία, σχεδιάστηκε και παράχθηκε εκπαιδευτικό υλικό:

 • εγχειρίδια σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, για την επεξεργασία και τις τεχνικές της λιθοδομής σε έργα λαϊκής αρχιτεκτονικής,
 • CD-ROM με εικόνα, ήχο, video καθώς και ενσωματωμένη εικονική πραγματικότητα (Virtual Reality), σε τεχνικές επεξεργασίας πέτρας και συντήρησης παραδοσιακών κτισμάτων / κτιρίων λαϊκής αρχιτεκτονικής.
 
Τίτλος Δημιουργία Αναπτυξιακής Εταιρείας
Γλώσσα Ελληνική
Ημερομηνία Έκδοσης 9/2000
Σελίδες 40
Σύντομη Περιγραφή Η Παρούσα μελέτη εκπονήθηκε στα πλαίσια του προγράμματος "ΤΟΠΙΚΗ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ"
«Η συγκεκριμένη μελέτη διερεύνησε το ρόλο μιας αναπτυξιακής εταιρείας και τη συμβολή της στην τοπική ανάπτυξη. Μια αναπτυξιακή εταιρεία αποτελεί ένα ευέλικτο και υποστηρικτικό φορέα στη διοίκηση, στη διαχείριση, στο προγραμματισμό και στην υλοποίηση των έργων και μέσα από τη συγκεκριμένη μελέτη, η ομάδα προσπάθησε να διερευνήσει όχι μόνο την ωφέλειά της για την τοπική οικονομία αλλά και τον κοινωνικό ρόλο που καλείται να διαδραματίσει στη νέα τάξη πραγμάτων, δημιουργώντας τις κατάλληλες προϋποθέσεις για την ενεργοποίηση των τοπικών ομάδων και του τοπικού ανθρώπινου δυναμικού».
 
Τίτλος Ομάδες Παραγωγών
Γλώσσα Ελληνική
Ημερομηνία Έκδοσης 9/2000
Σελίδες 87
Σύντομη Περιγραφή Η Παρούσα μελέτη εκπονήθηκε στα πλαίσια του προγράμματος "ΤΟΠΙΚΗ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ"
«Στη συγκεκριμένη έρευνα μελετήθηκε η έννοια της ομάδας παραγωγών και οι μορφές της. Μελετήθηκαν οι προϋποθέσεις αναγνώρισης τους (φορέας αναγνώρισης - διαδικασία - προθεσμίες - δικαιολογητικά αναγνώρισης) και οι όροι λειτουργίας τους. Μέσα από τη συγκεκριμένη μελέτη, προέκυψε η αναγκαιότητα μιας τολμηρής μεταρρύθμισης στο χώρο των αγροτικών συνεταιρισμών, της συγκρότησης οργανώσεων παραγωγών και διεπαγγελματικών οργανώσεων, ώστε να εκλείψουν τα φαινόμενα της ανεπαρκούς συγκέντρωσης της προσφοράς και της μη απορρόφησης κοινοτικών ενισχύσεων, αλλά και του "θερμοκηπίου επιδοτήσεων", της παραγωγής για την απόσυρση, του "κεκτημένου" για τη ρύθμιση χρεών κ.λ.π.».
 
Τίτλος Η Εκπόνηση - Εφαρμογή - Αξιολόγηση Τοπικού Αναπτυξιακού Προγράμματος. Η Ευρωπαϊκή και Ελληνική Εμπειρία
Γλώσσα Ελληνική
Ημερομηνία Έκδοσης 9/2000
Σελίδες 20
Σύντομη Περιγραφή Η Παρούσα εργασία εκπονήθηκε στα πλαίσια του προγράμματος "ΤΟΠΙΚΗ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ"
«Στη συγκεκριμένη εργασία παρουσιάστηκε η εμπειρία που προκύπτει κατά κύριο από την εφαρμογή των Τοπικών Αναπτυξιακών Προγραμμάτων. Εξετάστηκε η αναγκαιότητα συμμετοχής του τοπικού πληθυσμού στην τοπική ανάπτυξη (πού - πότε - με ποιους - μέσα και μέθοδοι συμμετοχής) καθώς και οι μέθοδοι για τη συμμετοχή του πληθυσμού. Μελετήθηκε η εκπόνηση διάγνωσης της περιοχής, ο καθορισμός στρατηγικής, η εκπόνηση προγράμματος δράσης αλλά και η διαχείριση ενός τέτοιου τοπικού αναπτυξιακού σχεδίου. Η εργασία ολοκληρώθηκε αφού μελέτησε τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί και που αφορά την ανάλυση της επίδρασης ενός αναπτυξιακού προγράμματος (αξιολόγηση)».
 
Τίτλος Διαχείριση Κοινοτικών Προγραμμάτων
Γλώσσα Ελληνική
Ημερομηνία Έκδοσης 9/2000
Σελίδες 200
Σύντομη Περιγραφή Η Παρούσα μελέτη εκπονήθηκε στα πλαίσια του προγράμματος "ΤΟΠΙΚΗ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ"
«Η συγκεκριμένη μελέτη είχε σαν στόχο την απόκτηση γνώσης ουσιαστικής, ανθρώπων που ασχολούνται και εργάζονται σε φορείς όπου είναι άμεσα εμπλεκόμενοι με την λειτουργία και διαχείριση προγραμμάτων.
Η μελέτη και η ουσιαστική γνώση διαχειριστικών κανόνων θα χρησιμεύσει σαν εργαλείο για τους συμμετέχοντες στην ομάδα μελέτης, αφού μετά την ολοκλήρωσή της μπορούν να γνωρίζουν ολοκληρωμένα και ουσιαστικά την λειτουργία και διαχείριση των προγραμμάτων έχοντας σαν στόχο την αποτελεσματικότητα αλλά και την ποιότητα στην δουλειά τους».
 
Τίτλος Μελέτη Ενίσχυσης Ορεινού Όγκου (Σφακίων)
Γλώσσα Ελληνική
Ημερομηνία Έκδοσης 9/2000
Σελίδες 48
Σύντομη Περιγραφή Η Παρούσα μελέτη εκπονήθηκε στα πλαίσια του προγράμματος "ΤΟΠΙΚΗ-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ"
«Στην παρούσα εργασία μελετήθηκε και παρουσιάσθηκε διεξοδικά η περιοχή των Σφακίων (κλίμα, μορφολογία του εδάφους, δάση - χλωρίδα - Πανίδα, γεωλογία - υδρογεωλογιά, τουριστικοί πόροι, αρχαιολογικοί χώροι, αγροτικό τομέας κ.λ.π.) καθώς επίσης και ο Αναπτυξιακός Σύνδεσμος Σφακίων, ο οποίος είναι ο φορέας εκείνος που χρεώνεται την ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής.
Με γνώμονα την ιδιαίτερη φυσιογνωμία της περιοχής μελέτης και έχοντας υπ' όψιν μας την ανάγκη εξάλειψης φαινομένων υπανάπτυξης/πλήρους εγκατάλειψης και διάλυσης του κοινωνικού και οικονομικού ιστού της περιοχής, έγιναν προτάσεις και καταγράφηκαν λύσεις ικανές να δώσουν απάντηση στα προβλήματα της περιοχής»
 
Τίτλος Μελέτη Ενίσχυσης Αγροτικού Τομέα
Γλώσσα Ελληνική
Ημερομηνία Έκδοσης 9/2000
Σελίδες 25
Σύντομη Περιγραφή Η Παρούσα μελέτη εκπονήθηκε στα πλαίσια του προγράμματος "ΤΟΠΙΚΗ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ"
«Στην παρούσα μελέτη παρουσιάσθηκε η περιοχή της επαρχίας Σελίνου (μορφολογικές - γεωλογικές συνθήκες, εδαφοκλιματικές συνθήκες, καλλιεργητικές συνθήκες, κατάσταση των καλλιεργειών κ.λ.π.) Μελετήθηκαν η κατάσταση και η εξέλιξη των καλλιεργειών και παρουσιάστηκαν νέες εναλλακτικές λύσεις καλλιεργειών καθώς επίσης τα απαιτούμενα μέτρα και έργα».
 
Τίτλος Μελέτη στον Τουρισμό - Πολιτισμό
Γλώσσα Ελληνική
Ημερομηνία Έκδοσης 9/2000
Σελίδες 15
Σύντομη Περιγραφή Η Παρούσα μελέτη εκπονήθηκε στα πλαίσια του προγράμματος "ΤΟΠΙΚΗ-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ"
«Η συγκεκριμένη μελέτη και είχε σαν στόχο την ανάπτυξη δικτύων Οικοπολιτιστικού Τουρισμού στον Δήμο Κολυμβαρίου σύμφωνα με το Τοπικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα του ίδιου δήμου».
 
Τίτλος Στατική Έρευνα - Ανάλυση για την ANΕΚ
Γλώσσα Ελληνική
Ημερομηνία Έκδοσης 7/2000
Σελίδες Συμπληρωθέντα ερωτηματολόγια: 146 (Σελίδες: 89)
Σύντομη Περιγραφή Η παρούσα Μελέτη εκπονήθηκε στα Πλαίσια του Προγράμματος "ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ" «Στόχος της μελέτης ήταν να διερευνηθεί η επικρατούσα κατάσταση καθώς και οι προοπτικές της εταιρείας στην Κρήτη. Η μελέτη αποσκοπούσε ν' απαντήσει σ' ένα σύνολο εκφρασμένων προβληματισμών της ΑΝΕΚ, αναφορικά με την άποψη του επιβατικού κοινού στον τομέα της εξυπηρέτησης αλλά και της ασφάλειας που νοιώθουν χρησιμοποιώντας τα πλοία της εταιρείας».
 
Τίτλος Στατική Έρευνα - Ανάλυση για την Ένωση Γεωργικών Συνεταιρισμών Χανίων
Γλώσσα Ελληνική
Ημερομηνία Έκδοσης 7/2000
Σελίδες Συμπληρωθέντα ερωτηματολόγια: 85 (Σελίδες: 69)
Σύντομη Περιγραφή Η παρούσα Μελέτη εκπονήθηκε στα Πλαίσια του Προγράμματος "ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ"
«Από την εκπόνηση της παρούσας μελέτης εξήχθησαν σημαντικά συμπεράσματα που αφορούν τις απόψεις συνεταιριστών για το μέλλον των Ενώσεων»
 
Τίτλος Στατική Έρευνα - Ανάλυση για τον Προμηθευτικό Μεταποιητικό Συνεταιρισμό Εργολάβων Οικοδόμων (ΠΡΟΜΕΚΑΤ)
Γλώσσα Ελληνική
Ημερομηνία Έκδοσης 7/2000
Σελίδες Συμπληρωθέντα ερωτηματολόγια: 98 (Σελίδες: 59)
Σύντομη Περιγραφή Η παρούσα μελέτη εκπονήθηκε στα πλαίσια του προγράμματος "ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ"
«Στόχος της έρευνας ήταν η αξιολόγηση της υπάρχουσας ικανοποίησης πελατών, παίρνοντας υπ' όψιν μας τον στόχο του συνεταιρισμού που είναι η διατήρησή του στην αγορά αποβλέποντας ταυτόχρονα στην εξέλιξη και στην πρόοδο αλλά και στην αύξηση του μεριδίου της αγοράς που διεκδικεί».
 
Τίτλος Στατική Έρευνα - Ανάλυση για την Ένωση Γεωργικών Συνεταιρισμών ΜΑΛΕΜΕ
Γλώσσα Ελληνική
Ημερομηνία Έκδοσης 7/2000
Σελίδες Συμπληρωθέντα ερωτηματολόγια: 100 (Σελίδες: 43)
Σύντομη Περιγραφή Η παρούσα μελέτη εκπονήθηκε στα πλαίσια του προγράμματος "ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ" για την ΕΝΩΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΜΑΛΕΜΕ
«Η έρευνα επικεντρώθηκε στην αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης του Γεωργικού τομέα στο Νομό Χανίων καθώς επίσης και το ρόλο που θα πρέπει να διαδραματίζουν οι Ενώσεις για την επίλυση των προβλημάτων. Η διερεύνηση και η καταγραφή των κατάλληλων προοπτικών για την περαιτέρω ανάπτυξη του τομέα, υπήρξε αντικείμενο της έρευνας».
 
Τίτλος Στατική Έρευνα - Ανάλυση ΙΝΚΑ (ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ)
Γλώσσα Ελληνική
Ημερομηνία Έκδοσης 7/2000
Σελίδες Συμπληρωθέντα ερωτηματολόγια: 272 (Σελίδες: 78)
Σύντομη Περιγραφή Η Παρούσα μελέτη εκπονήθηκε στα πλαίσια του προγράμματος "ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ" για το Ινστιτούτο Καταναλωτών Χανίων «Στην έρευνα έγινε προσπάθεια εντοπισμού των χαρακτηριστικών και των ιδιαιτεροτήτων της αγοράς του Νομού Χανίων. Διατυπώθηκαν προτάσεις για βελτιώσεις που θα βοηθήσουν τόσο στην μεγιστοποίηση της ικανοποίησης του πελάτη αλλά και στην μεγαλύτερη ανταγωνιστικότητα της επιχείρησης στις συνεχώς μεταβαλλόμενες συνθήκες που επικρατούν στο συγκεκριμένο κλάδο»
 
Τίτλος Κενές θέσεις εργασίας - Κοινοτική πρωτοβουλία Απασχόληση/Άξονας Πραξιτέλης
Γλώσσα Ελληνική
Ημερομηνία Έκδοσης 10/1999
Σελίδες CD-ROM
Σύντομη Περιγραφή «Μια δράση του προγράμματος ήταν η δημιουργία μιας βάσης δεδομένων με κενές θέσεις εργασίας σε μορφή CD-ROM. Πραγματοποιήθηκε καταγραφή ενός μεγάλου αριθμού επαγγελμάτων. Το συγκεκριμένο προϊόν αποτέλεσε σημαντικό εργαλείο δουλειάς για τους συμβούλους επαγγελματικού προσανατολισμού».
 
Τίτλος Οδηγός Επαγγελμάτων - Κοινοτική πρωτοβουλία Απασχόληση/Άξονας Πραξιτέλης
Γλώσσα Ελληνική
Ημερομηνία Έκδοσης 06/1999
Σελίδες CD-ROM
Σύντομη Περιγραφή «Μια δράση του προγράμματος ήταν η δημιουργία ενός οδηγού επαγγελμάτων σε μορφή CD-ROM. Στο συγκεκριμένο προϊόν γίνεται παρουσίαση ενός μεγάλου αριθμού επαγγελμάτων και δίνονται διευκρινίσεις για τα προσόντα που είναι απαραίτητα να έχει ο ενδιαφερόμενος. Ακόμη παρουσιάζονται τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα κάθε επαγγέλματος. Το παραπάνω προϊόν αποτέλεσε σημαντικό εργαλείο δουλειάς για τους συμβούλους επαγγελματικού προσανατολισμού»
 
Τίτλος Διαχείριση πολιτιστικού - τουριστικού πακέτου
Γλώσσα Ελληνική
Ημερομηνία Έκδοσης 04/1999
Σελίδες 18
Σύντομη Περιγραφή Η παρούσα μελέτη εκπονήθηκε στα πλαίσια του προγράμματος "ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΣ - ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ"
«Αντικείμενο της μελέτης υπήρξε η δημιουργία ενός ελκυστικού προγράμματος διαμονής, που προήλθε από την έρευνα αγοράς σε γραφεία τουρισμού, ξενοδοχεία κ.λ.π.
Έτσι η μελέτη αυτή έχει να επιδείξει:
Την απόδοση ενός πλήρους προγράμματος διαμονής των συνέδρων για εφτά (7) ημέρες, Την απόδοση ενός αναλυτικού πίνακα με την λεπτομερή κατάσταση των εξόδων ενός τουριστικού πακέτου».
 
Τίτλος Διοργάνωση Συνεδρίων
Γλώσσα Ελληνική
Ημερομηνία Έκδοσης 4/1999
Σελίδες 26
Σύντομη Περιγραφή Η παρούσα μελέτη εκπονήθηκε στα πλαίσια του προγράμματος "ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΣ - ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ"
«Σκοπός της μελέτης ήταν η αναζήτηση και η καταγραφή των δυνατοτήτων που υπάρχουν στον Νομό Χανίων, για την διοργάνωση συνεδρίων με παρουσία μεγάλου αριθμού συνέδρων».
 
Τίτλος Προώθηση ενός Πολιτιστικού Προγράμματος
Γλώσσα Ελληνική
Ημερομηνία Έκδοσης 4/1999
Σελίδες 24
Σύντομη Περιγραφή Η παραπάνω μελέτη εκπονήθηκε στo πλαίσιο του προγράμματος "ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΣ - ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ" (στα πλαίσια του ΠΕΠ Κρήτης & ΕΚΤ)
«Η συνειδητοποίηση ότι ο συνεδριακός πολιτιστικός τουρισμός, με τη σύγχρονη μορφή του, ασκεί άμεσες ή έμμεσες επιδράσεις στην οικονομία του τόπου μας, η συγκεκριμένη ομάδα μελέτης, προσπάθησε να οδηγηθεί σε συμπεράσματα μέσα από την μελέτη προώθησης ενός κατ' εξοχήν πολιτιστικού προϊόντος όπως οι αθλητικές εκδηλώσεις. Εκδηλώσεις όπου πέρα από την αθλητική τους πλευρά, αποτελούν και ένα πολιτιστικό γεγονός για ένα τόπο».
 
Τίτλος Σχεδιασμός και Διοίκηση ενός Συνεδρίου
Γλώσσα Ελληνική
Ημερομηνία Έκδοσης 4/1999
Σελίδες 22
Σύντομη Περιγραφή Η παρούσα μελέτη εκπονήθηκε στα πλαίσια του προγράμματος "ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΣ - ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ"
«Με δεδομένη την ιδιαίτερα υψηλή εποχικότητα που εμφανίζει ο ελληνικός τουρισμός, σαν συμπέρασμα προέκυψε ότι η με κάθε τρόπο ανάπτυξη του συνεδριακού τουρισμού θα πρέπει να αποτελεί πρώτη επιλογή στην τουριστική πολιτική».
 
Τίτλος Εκπαιδευτικό εγχειρίδιο για συμβούλους επαγγελματικού προσανατολισμού
Γλώσσα Ελληνική και Αγγλική
Ημερομηνία Έκδοσης 01/1999 - 12/1999
Σελίδες 48
Σύντομη Περιγραφή «Σκοπός της μελέτης ήταν να αποτελέσει βοηθητικό εργαλείο για τους συμβούλους που στελέχωσαν τα γραφεία συμβούλων επ. προσανατολισμού και ασχολήθηκαν με την συμβουλευτική άνεργων νέων με χαμηλά εκπαιδευτικά προσόντα. Το εγχειρίδιο πρότεινε ενδεικτικά τεχνικές και μεθοδολογία που έπρεπε να εφαρμόσει ο σύμβουλος στη συμβουλευτική και τον επαγγελματικό προσανατολισμό. Προϋπόθεση για όλα αυτά ήταν η εκπαίδευση των συμβούλων η οποία έγινε στα πλαίσια του προγράμματος "ΠΡΑΞΙΤΕΛΗΣ"»
 
Τίτλος Τηλεματικό Δίκτυο (αναπτυξιακός Ν.950, εγκύκλιος ΟΑΕΔ)
Γλώσσα Ελληνική
Ημερομηνία Έκδοσης 05/1998 - 12/1999
Σελίδες 147
Σύντομη Περιγραφή «Η ενέργεια στόχευε στην δημιουργία τράπεζας πληροφοριών, τηλεματικού δικτύου και ηλεκτρονικής δικτύωσης των υπό δημιουργία δομών DIONI, προκειμένου να καταγράψει και συγκεντρώσει πληροφορίες πού αφορούν στο θέμα, να συνδεθεί με ανάλογες τράπεζες πληροφοριών σε τοπικό και εθνικό επίπεδο, να παρέχει πληροφορίες στους χρήστες των προσφερόμενων υπηρεσιών. Τα θεματικά πεδία είναι τα εξής: Σχολές ΟΑΕΔ, Γραφεία και υπηρεσίες ΟΑΕΔ, Κέντρα πληροφόρησης ΟΑΕΔ, Νομοθεσία Απασχόλησης Γυναικών».
 
Τίτλος Τηλεματικό Δίκτυο
Γλώσσα Ελληνική
Ημερομηνία Έκδοσης 05/1998 - 12/1999
Σελίδες 364
Σύντομη Περιγραφή «Η ενέργεια στόχευε στην δημιουργία τράπεζας πληροφοριών, τηλεματικού δικτύου και ηλεκτρονικής δικτύωσης των δομών DIONI, προκειμένου:
 • Να καταγράψει και συγκεντρώσει πληροφορίες που αφορούν στο θέμα
 • Να συνδεθεί με ανάλογες τράπεζες πληροφοριών σε τοπικό και εθνικό επίπεδο
 • Να παρέχει πληροφορίες στους χρήστες των προσφερόμενων υπηρεσιών
Ειδικότερα αναπτύχθηκαν:
 • Η ηλεκτρονική δικτύωση των δομών DIONI, ώστε να υπάρχει ηλεκτρονική πληροφόρηση σε όλα τα κέντρα και δη στις ημιαστικές και απομακρυσμένες περιοχές
 • Η ηλεκτρονική δικτύωση των δομών με το κέντρο μέσω ΓΓΛΕ
 • Η εξοικείωση του τοπικού γυναικείου πληθυσμού με την κοινωνία της πληροφορίας
 • Η δυνατότητα προώθησης ανέργων σε κενές θέσεις εργασίας στην τοπική αγορά εργασίας και σε προγράμματα κατάρτισης - επιμόρφωσης
 • Η πληροφόρηση για υπάρχουσα υποδομή και ανάλογη πρακτική στον τομέα του αγροτοτουρισμού - πολιτιστικού τουρισμού
 • Η καταγραφή και παρακολούθηση των ανέργων
 • Η σύνδεση του με τον επιχειρηματικό κόσμο και κρατικό τομέα
 • Η σύνδεση του με την πληροφορία του Internet και με διακρατικούς εταίρους και προώθησης και της απασχόλησης της επιχείρησης
 • Η παροχή δυνατότητας με την επικοινωνία με αντίστοιχα σχήματα γυναικών για ανταλλαγή πληροφορίας και εμπειρίας»
 
Τίτλος Ευκαιρίες εκπαίδευσης και κατάρτισης στην περιοχή της Ηπείρου
Γλώσσα Ελληνική
Ημερομηνία Έκδοσης 08/1998- 12/1998
Σελίδες 69
Σύντομη Περιγραφή «Η καινοτομία της δράσης αυτής είναι ότι δεν υπήρχε ανάλογο εγχειρίδιο στον Ελληνικό χώρο ενώ αντίθετα η διεθνής βιβλιογραφία ήταν εμπλουτισμένη με αντίστοιχα εγχειρίδια. Η δομή του περιεχομένου προσαρμόστηκε στις ιδιαιτερότητες και ανάγκες των νέων. Η ωφέλεια που προέκυψε για τους νέους είναι αναμφίβολα μεγάλη, και δρομολόγησε νέους ορίζοντες και οδήγησε τους νέους σε μονοπάτια και κανάλια αναζήτησης εργασίας που δεν μπορούσαν από μόνοι τους να ανακαλύψουν».
 
Τίτλος Μελέτη Ανάπτυξης για το Σχεδιασμό την Οργάνωση και τη Λειτουργία Κοινωνικών Επιχειρήσεων
Γλώσσα Ελληνική
Ημερομηνία Έκδοσης 03/1998 - 08/1998
Σελίδες 105
Σύντομη Περιγραφή «Η διεξαγωγή επιστημονικής μελέτης για το σχεδιασμό, την οργάνωση και την λειτουργία των κοινωνικών επιχειρήσεων, οι οποίες έχουν σαν αντικείμενο την δημιουργική απασχόληση των νέων με χαμηλά επαγγελματικά προσόντα με την παραγωγή και διάθεση από αυτές προϊόντων και υπηρεσιών»
 
Τίτλος Τεχνικοοικονομική μελέτη εκσυγχρονισμού και επέκτασης μονάδας εκτροφής αγριόχοιρων και λαγών
Γλώσσα Ελληνική
Ημερομηνία Έκδοσης 03/1998 - 06/1998
Σελίδες 86
Σύντομη Περιγραφή «Η περιοχή Δελβινακίου βρίσκεται σε πολύ μικρή απόσταση από τα σύνορα της Ελλάδας με την Αλβανία. Εκεί στην ήδη υπάρχουσα μονάδα (δημοτική επιχείρηση) που ιδρύθηκε από το πρόγραμμα Leader I στόχευε η συγκεκριμένη δράση με την βελτίωση των υποδομών της και με την αύξηση του κύκλου εργασιών της, να πετύχει παράλληλη αύξηση των θέσεων εργασίας για ομογενείς. Ακόμη η διερεύνηση δυνατοτήτων ίδρυσης και λειτουργίας αντίστοιχης μονάδας στην περιοχή της Ν. Αλβανίας ήταν μέσα στους στόχους του προγράμματος. Η μεταφορά τεχνογνωσίας και πρώτων υλών (νεοσσών) ήταν απαραίτητη για την ενίσχυση της νέας (θυγατρικής) μονάδας που ιδρύθηκε στην Ν. Αλβανία και σίγουρα σε μικρή απόσταση από τα σύνορα.
Εκπόνηση μελέτης η οποία έλαβε υπόψη της όλα τα επιμέρους στοιχεία που αφορούσαν την περιοχή (πληθυσμιακά, δυνατότητες προώθησης προϊόντων, ασφάλεια των επιχειρήσεων κλπ.). Βάση για την ανάπτυξη και επέκταση της επιχείρησης που δημιουργήθηκε από το πρόγραμμα Leader I ήταν οι καταρτισμένοι ομογενείς στο θέμα εκτροφής πτηνών κυνηγίου αλλά και από τον ντόπιο πληθυσμό όσοι ήδη εργαζόταν στην επιχείρηση.
Τα προϊόντα που προέκυψαν, πέρα από τις θέσεις απασχόλησης και των πτηνών κυνηγίου (πέρδικες, ορτύκια, φασιανοί κλπ.) τα οποία εύκολα διατέθηκαν στην ντόπια αγορά η οποία παρουσιάζει έλλειψη στο είδος, ήταν μια σύγχρονη μελέτη η οποία με σφαιρικό τρόπο υποδείκνυε τρόπο ή τρόπους επέκτασης της επιχείρησης με γνώμονα την απασχόληση ομογενών».
 
Τίτλος Προτάσεις για επαγγέλματα με προοπτικές
Γλώσσα Ελληνική
Ημερομηνία Έκδοσης 02/1998 - 05/1998
Σελίδες 268
Σύντομη Περιγραφή «Στόχος της δράσης αυτής ήταν η καταγραφή των αναπτυξιακών δεδομένων του Νομού Ιωαννίνων.
Περιεχόμενο: νέες προοπτικές που προκύπτουν από την ολοκλήρωση της οδικής και συγκοινωνιακής σύνδεσης του Νομού με άλλες περιφέρειες της χώρας (Εγνατία οδός - κάθετοι άξονες κ.α. ανάπτυξη του τριτογενούς τομέα και ειδικότερα του τουρισμού τόσο στην πόλη των Ιωαννίνων όσο και στην ευρύτερη περιοχή (Ζαγοροχώρια - Μέτσοβο κλπ) ανάπτυξη μεταποιητικών μονάδων για την επεξεργασία του παραγωγικού πλούτου της περιοχής (αγροτική παραγωγή, κτηνοτροφία), η διαχείριση των φυσικών οικοσυστημάτων (βιότοποι, δασικές εκτάσεις, ορεινοί όγκοι) καθώς και με την αντιμετώπιση οικολογικών προβλημάτων που προέκυψαν από την εντατική και αλόγιστη χρήση των φυσικών διαθεσίμων και από την αστικοποίηση της πόλης των Ιωαννίνων (βιολογικός καθαρισμός, καθαρισμός της Λίμνης κοκ), η διατήρηση και την προβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς της περιοχής (αρχιτεκτονική, λαϊκή τέχνη, ξυλόγλυπτα) Με την προοπτική νέων παραγωγικών δραστηριοτήτων με χρήση νέων τεχνολογιών.
Παράλληλα επιχειρήθηκε μια ανάλυση της αγοράς εργασίας του Νόμου και προσδιορίστηκαν οι κοινωνικές ομάδες που πλήχθηκαν ιδιαίτερα από την ανεργία και τον κοινωνικό αποκλεισμό. Η μελέτη κατέληγε σε συγκεκριμένες προτάσεις σύνδεσης των αναπτυξιακών δεδομένων με την ζήτηση εργασίας και την κοινωνική ενσωμάτωση της ομάδας στόχου».